Säännöt

JOKILAAKSOJEN PUUTARHASEURA RY:N SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Jokilaaksojen Puutarhaseura ry. ja sen kotipaikka on Ylivieska. Sen toimialueena ovat Kala-, Pyhä-, Siika-, Lesti-, ja Perhojokialueella sijaitsevat kunnat. Yhdistystä kutsutaan näissä säännössä seuraksi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Seuran tarkoituksena on herättää ja pitää vireillä innostusta puutarha-alaan ja ympäristönhoitoon sekä kehittää puutarhaviljelyä ja puutarhatuotteiden käyttöä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • järjestää kokouksia, luentoja, näyttelyitä, kursseja, juhlia, kilpailuja, opintoretkiä ja neuvontatilaisuuksia
 • antaa jäsenilleen neuvoja alan asioissa
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • jakaa stibendejä puutarha-alaa edistäneille henkilöille
 • tekee puutarha-alaan ja ympäristönhoitoon liittyviä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja päätöksentekijöille
 • on yhteistoiminnassa muiden yhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi seura voi perustaa rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksiaja testamentteja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä tarvittavan luvan saatuaan toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3§ JÄSENET

Seuran varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä puutarha-alasta ja seuran toiminnasta ja tarkoituksesta kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat edistää seuran tavoitteita ja jotka seuran hallitus hyväksyy. Kannattajajäsenet ovat hallituksen hyväksymiä henkilöitä, jotka sitoutuvat edistämään seuran tavoitteita ja toimintaa.

Yhteisöjäsenet ovat hallituksen hyväksymiä oikeuskelpoisia yrityksiä, yhteisöjä tai järjestöjä.

Kunniajäsenet ovat hallituksen esityksestä seuran kokouksessa kutsutut , jotka ovat huomattavasti edistäneet seuran toimintaa.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta edellisenä vuonna, hallitus voi katsoa jäsenen eronneen seurasta.

4§ JÄSENMAKSUT

Varsinaisilta jäseniltä, kannattajajäseniltä ja yhtisöjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

5§ HALLINTO

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) , enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä vähintään kuusi (6) , enintään kymmenen (10) varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi, varsinaisten ja varajäsenten kaksi (2) vuotta. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan ja sen jälkeen vuoron mukaan. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, varainhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Varainhoitajaksi voidaan valita myös hallituksen ulkpuolella oleva henkilö.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, hänen ollesan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.Hallitus voi  kokoontua paikan päällä,ilmoitetussa paikassa, etäkokouksena tai hybridinä.

6§ SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

7§ TILIKAUSI

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä seuran tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus toiminnantarkastajalle helmikuun viimeiseen  päivään mennessä. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisesti jäsenille, tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköisesti yhdistyksen digitaalisilla alustoilla.

9§ SEURAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- maaliskuun aikana. Seuran ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella yli 16- vuotiaalla varsinaisella jäsenellä, kannattajajäsenellä ja kunniajäsenellä on äänioikeus. Yhteisöjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10§ VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.
 8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet.
 9. Vahvistetaan toimihenkilöiden palkkiot ja kulukorvaukset
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan  toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 12. Valitaan seuran edustajat ja ehdokkaat keskusjäjestöihin ja yhteisöihin, joissa seuralla on edustus.
 13. Käsitellän muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 14. Keskustellaan muista seuran jäsenten kokouksessa esilletuomista asioista. Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus

 1. Johtaa seuran toimintaa.
 2. Hoitaa huolellisesti seuran omaisuutta ja varoja
 3. Edustaa seuraa
 4. Laatii vuosittain toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion.
 5. Päättää seuran työntekijöiden ottamisesta ja vapauttamisesta.
 6. Asettaa seuran toiminnan kannalta tarpeelliset toimielimet.
 7. Kutsuu koolle seuran vuosi- ja muut kokoukset ja valmistelee niissä esiintulevat asiat
 8. Pitää jäsenluetteloa ja hoitaa seuran arkistoa
 9. Panee vireille uusia aloitteita seuran kehittämiseksi.
 10. Täyttää ne velvoitteet, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan kuuluvat.

12§ VIRKAILIJOIDEN TEHTÄVÄT

Puheenjohtaja

 1. Kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana
 2. Allekirjoittaa yhdesssä sihteerin kanssa kokouspöytäkirjat ja toimintasuunnitelmat
 3. Valvoo ylimpänä luottamushenkilönä, että seuran omaisuutta hoidetaan huolellisesti ja kokoustenen päätöksiä noudatetaan.

Sihteeri

 1. Toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa ja varmistaa pöytäkirjat allekirjoituksellaan
 2. Hoitaa kirjeenvaihtoa ja hallituksen päätösten mukaista tiedottamista
 3. Tiedottaa seuran ja hallituksen kokousten päätöksistä asianosaisille.
 4. Ilmoittaa hallituksen toimeksiantamana seuran kokouksista.

Varainhoitaja

 1. Hoitaa seuran taloutta hallituksen ohjeiden mukaisesti
 2. Hoitaa seuran rahavaroja ja kirjanpitoa sekä toimittaa tilitoimistolle  kirjanpitoa, tuloslaskelmaa ja omaisuustaseen laatimista varten tarvittavat tositteet toimivuosittain tai laatii itse nämä asiakirjat.
 3. Laatii hallituksen ohjeiden mukaan ehdotuksen talousarvioksi.

13§ JAOSTOT

Seura voi perustaa jaostoja toimintaansa varten.

14§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

Päätössääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa seuran kokouksessa vähintään 3/ 4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokousten välillä on oltava vähintään yksi (1) kuukausi. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa varat käytetään seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän, jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

Voit ladata säännöt pdf-tiedostona tästä linkistä.